נספחים סביבתיים

נספחים סביבתיים מתייחסים להשפעת הפרויקט על סביבתו ולהיפך, ומיועדים למזעור בעיות סביבתיות ומטרדים אפשריים. מטרתם להוות בסיס לקבלת ההיתר הנדרש תוך מילוי הנחיות סביבתיות המותאמות לתכנון העתידי. 
המסמך הינו רגולטורי ומשמש את מקבלי ההחלטות בוועדות השונות.

השירותים שלנו: